آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
مدیریت پرورش
بررسي تنوع ژنتيكي پنج جمعيت مرغ بومي ايران با استفاده از نشانگرهاي چندشكل ريزماهواره اي
بمنظور بررسي تنوع ژنتيكي پنج جمعيت مرغ بومي ايران با استفاده از نشانگرهاي چندشكل ريزماهواره اي، در اين تحقيق تنوع ژنتيكي مرغ هاي بومي پنج استان ايران با استفاده از پنج نشانگر ريزماهواره مورد بررسي قرار ...
۱۳۸۸/۱۱/۲۰ ۲۲:۱۹