آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
مدیریت پرورش
بررسي اثر هدفمندي يارانه ها بر انتقال قيمت در بازار تخم مرغ ايران
محمود دانشور كاخكي ، رضا حيدري كمال آبادي
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ ۱۲:۳۵
بررسي استفاده از نشانگرهاي ژنتيكي در برنامه هاي اصلاح نژاد مرغان بومي
فصلنامه پژوهش هاي علوم دامي، سال بيست و دوم، شماره 1، بهار 1391 ص 1
۱۳۹۱/۰۵/۲۸ ۰۹:۰۷
بررسي حاشيه بازاريابي گوشت مرغ با استفاده از مدل انتظارات عقلايي
مجله تحقيقات اقتصاد كشاورزي، شماره 13، بهار 1391 ص 179
۱۳۹۱/۰۵/۲۸ ۰۹:۰۱
تجزيه و تحليل بهره وري عوامل توليد در صنعت طيور مرغ گوشتي«مطالعه موردي: استان گيلان»
علي رغم افزايش واحدهاي مرغداري در سال هاي اخير، توليدات اين بخش رشد متناسب با پتانسيل موجود را نداشته است. در اين راستا عواملي همچون بهره وري پايين عوامل توليد، عدم كارايي واحدهاي توليدي و ضعف مديريت ...
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ ۲۱:۵۹
پاسخ طبیعی و فیزیولوژیكی پرنده به تنش گرمایی
جوجه های گوشتی كه در معرض دماهای بالای محیطی قرار می گیرند ، تغییرات رفتاری زیادی از خود بروز می دهند كه این تغییرات به پرنده اجازه می دهند تا با محیط اطراف خود ، تعادل گرمایی برقرار كند. بیشتر پرندگان ...
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ ۰۶:۵۴