قيمت های کنسانتره 7.5 درصد گوشتی (35% پروتئین)
به

      از :     تا :

  شهر:     
 
تاريخ قيمت
۱۳۹۱-۱۲-۱۹ ۰

نمودار ميانگين تغيير قيمت کنسانتره 7.5 درصد گوشتی (35% پروتئین)