آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۱۳ %
 
خیر
۲.۳ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۶۹.۴ %
 
۷۱۰ رأی