آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۲۵.۵ %
 
خیر
۱۲.۷ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۶۱.۸ %
 
۵۵ رأی