آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۲۰.۸ %
 
خیر
۱۵.۸ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۶۳.۴ %
 
۱۰۱ رأی