آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۷.۲ %
 
خیر
۱.۲ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۷۳ %
 
۱۲۹۸ رأی