آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۲۲.۵ %
 
خیر
۱۴.۱ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۶۳.۴ %
 
۷۱ رأی