آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۲۰.۷ %
 
خیر
۱۳.۸ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۶۵.۵ %
 
۸۷ رأی