آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۱۹.۸ %
 
خیر
۱۵.۶ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۶۴.۶ %
 
۹۶ رأی