آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۲۳.۴ %
 
خیر
۱۵.۶ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۶۰.۹ %
 
۶۴ رأی