آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
۲۲ %
 
خیر
۱۳.۴ %
 
عواملی دیگر دخیل هستد
۶۴.۶ %
 
۸۲ رأی