Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۳
کد مطلب : 10357
 

بررسی ایمنی هومورال در طیور چالش شده با ایمریا قبل و پس از واکسیناسیون به روش الایزا
صدیقه نبیان ؛ فاطمه عرب خزائلی ؛ محمدحسین کفایتی ؛ مهرداد مدیرصانعی
 
بررسی ایمنی هومورال در طیور چالش شده با ایمریا قبل و پس از واکسیناسیون به روش الایزا
زمینه مطالعه: علیرغم استفاده فراوان از داروهای ضدکوکسیدیایی و توسعه واکسن علیه ایمریا، این انگل کماکان در میان ماکیان شایع می‌باشد. درک مکانیسم‌های ایمنی، محققان را در پیشگیری کار آمدتر این عفونت انگلی یاری می‌نماید. هدف: مطالعه حاضر به منظور بررسی ایمنی هومورال علیه کوکسیدیوز طیور با استفاده از الایزا، قبل و پس از مصرف واکسن تخفیف حدت یافته لیواکوکس Q انجام شده است. روش‌کار: یکصد و بیست جوجه یک روزه گوشتی سویه تجاری رأس به صورت تصادفی به 4 گروه ۳۰ قطعه‌ای تقسیم گردیده وواکسن لیواکوکس Q در سن 4روزگی و دز عفونی در ۱۴روزگی به صورت داخل دهانی به هر جوجه تلقیح گردید. ضمن ارزیابی شاخص‌هایی نظیر میزان افزایش وزن، ضایعات روده‌ای و تعداد اُاُسیست در 21 روزگی، ایمنی هومورال با روش الایزا بر روی نمونه‌های سرمی‌تهیه شده از جوجه‌ها در 7 و 21 روزگی مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج: سه روز پس از واکسیناسیون میانگین جذب نوری گروه‌های بدون دریافت واکسن- چالش نشده (553/0) اختلاف معنی‌داری با گروه‌های دریافت کننده واکسن - چالش نشده (686/0) داشت (0.05>p). در سن 21 روزگی میانگین جذب نوری سرم در گروه‌های بدون دریافت واکسن- چالش نشده (کنترل منفی) (331/0) با گروه‌های دریافت کننده واکسن - چالش نشده (شاهد واکسن) (663/0) و گروه‌های دریافت‌کننده واکسن- چالش-شده (آزمایش) (662/0) اختلاف معنی‌داری را نشان داد. در گروه‌های آزمایش، میانگین امتیاز ضایعات روده‌ای 22/2 و این امتیاز در پرندگان بدون دریافت واکسن- چالش شده (شاهد آلوده) 78/3 بود که از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد. ارتباط معنی‌داری میان میانگین افزایش وزن و میزان دفع اُاُسیست با سطح سرمی‌پادتن در گروه‌های آزمایش و شاهد آلوده مشاهده نگردید. نتیجه‌گیری‌نهایی: بر اساس مطالعه حاضر می‌توان گفت استفاده از واکسن زنده تخفیف حدت یافته، اثری مشابه چالش با اُاُسیست حاد بر ایمنی داشته و سبب افزایش میزان پادتن‌ها در سرم می‌گردد. همچنین استفاده از واکسن روی شاخص‌هایی مانند ضایعات روده‌ای، که در ارزیابی بیماریزایی و آسیب‌شناسی کوکسیدیا کاربرد دارند، دارای اثر مهارکنندگی می‌باشد.

کلیدواژگان
واکسن ضدکوکسیدیا؛ کوکسیدوز؛ ایمنی هومورال؛ ایمریای ماکیان