داخلی     آرشيو مقاله     مرغ مادر
Share/Save/Bookmark
 
جمعه ۱۰ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۹:۳۲
کد مطلب : 4827
 

محمد اميري اندي ، مجيد افشار ، محمود شيوازاد
اثر سطوح متفاوت ويتامين E در جيره مرغ مادر گوشتي بر توليد و كيفيت تخم مرغ
 
اثر سطوح متفاوت ويتامين E در جيره مرغ مادر گوشتي بر توليد و كيفيت تخم مرغ
در اين تحقيق اثر سطوح مختلف ويتامين E در جيره مرغ مادر گوشتي آرين بر توليد تخم­مرغ و كيفيت دروني تخم­مرغ قابل جوجه كشي مورد بررسي قرار گرفت. تعداد 280 قطعه مرغ مادر گوشتي آرين و 28 خروس به صورت تصادفي در 28 واحد آزمايشي توزيع شدند. هفت سطح ويتامين E (0، 20، 40، 60، 80، 100 و 120 واحد بين­المللي در كيلوگرم جيره مرغ مادر گوشتي آرين) به عنوان هفت تيمار آزمايشي از هفته 27 تا 35 درنظر گرفته شد. جيره­هاي آزمايشي تاثير معني داري (05/0≤P) بر توليد تخم­مرغ در كل دوره نداشتند، ولي توليد تخم­مرغ گروه شاهد از بقيه گروه­ها كمتر بود. سطوح مختلف ويتامين E در جيره مرغ مادر بر واحد هاو (هفته 31)، pH سفيده، ضخامت پوسته و رنگ زرده (فقط هفته 35) اثر نداشت، اما در هفته 35، مرغ­هايي كه سطوح 40، 60، 80، 100 و 120 واحد بين­المللي ويتامين E در كيلوگرم جيره را دريافت كردند، واحد هاو بيشتري (05/0≤P) نسبت به گروه شاهد داشتند (به ترتيب 21/92، 89/93، 25/93، 61/94 و 09/93 در مقابل 06/87). نتايج اين تحقيق نشان داد كه سطوح بالاي ويتامين E در جيره ي مرغ هاي مادر گوشتي مي تواند موجب بهبود نسبي كيفيت دروني تخم مرغ هاي قابل جوجه كشي شود.