داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
سه شنبه ۵ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۰۱
کد مطلب : 5401
 

نادر چادري، علي نوبخت، يوسف مهمان نواز
بررسي اثرهاي استفاده از گياهان دارويي مرزه ، كاكوتي و گزنه و مخلوط هاي مختلف آنها بر عملكرد، كيفيت و تخم مرغ و فراسنجه هاي خوني و ايمني تخم گذ
 
بررسي اثرهاي استفاده از گياهان دارويي مرزه ، كاكوتي و گزنه و مخلوط هاي مختلف آنها بر عملكرد، كيفيت و تخم مرغ و فراسنجه هاي خوني و ايمني تخم گذ
اين آزمايش جهت بررسي اثرهاي استفاده از گياهان دارويي مرزه (Satureja hortensis L.)، كاكوتي (Ziziphora tenuir L.) و گزنه (Urtica dioica L.) و مخلوط هاي آنها بر عملكرد، كيفيت تخم مرغ و فراسنجه هاي خوني و ايمني مرغ هاي تخم گذار انجام شد. آزمايش به صورت فاكتوريل 23، در قالب طرح كاملاً تصادفي، با 8 تيمار، شامل تيمارهاي 1- در آن از گياهان دارويي استفاده نشده بود، 2- حاوي 2% گياه دارويي مرزه، 3- حاوي 2% گياه دارويي كاكوتي، 4- حاوي 2% گياه دارويي گزنه،
5- حاوي 2% مخلوط گياهان دارويي مرزه و كاكوتي، 6- حاوي 2% مخلوط گياهان دارويي مرزه و گزنه، 7- حاوي 2% مخلوط گياهان دارويي كاكوتي و گزنه، 8- حاوي 2% مخلوط گياهان دارويي مرزه، كاكوتي و گزنه؛ با 3 تكرار در هر تيمار و نيز 12 قطعه مرغ در هر تكرار و در مجموع با 288 قطعه مرغ تخم گذار سويه ي هاي لاين (W-36) به مدت 12 هفته از سن 25 تا 37 هفتگي آنها انجام گرديد. نتايج بدست آمده نشان داد كه استفاده از گياهان دارويي مختلف داراي اثرهاي معني داري بر عملكرد و صفات كيفي تخم مرغ ها مي باشد (05/0>p). حداكثر درصد توليد تخم مرغ، 622/86 و نيز حداكثر مقدار توليد توده اي، 497/47 گرم با استفاده از 2%گزنه بدست آمد. حداكثر وزن پوسته ي تخم مرغ 804/5 گرم و نيز بالاترين واحدها، 635/94 در گروه آزمايشي حاوي 2 % مرزه حاصل گشت. گروه آزمايشي حاوي 2% گزنه اثرهاي مثبتي بر روي فراسنجه هاي بيوشيميايي و درصد سلول هاي ايمني خون نسبت به ساير گروه هاي آزمايشي داشت. بنابراين نتيجه گيري مي شود كه استفاده از 2% گياه دارويي گزنه در جيره هاي غذايي مرغ هاي تخم گذار داراي اثرهاي مثبتي بر عملكرد و ميزان فراسنجه هاي بيوشيميايي و درصد سلول هاي ايمني خون آنها در مقايسه با ساير گروه هاي آزمايشي مي باشد.