کنسانتره و مکمل


محصول تاريخ قيمت
کنسانتره 2.5 درصد گوشتی A ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
کنسانتره 2.5 درصد گوشتی B ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
کنسانتره 5 درصد گوشتی آمینو میکس A ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
کنسانتره 5 درصد گوشتی آمینو میکس B ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
کنسانتره 5 درصد گوشتی پایه ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
کنسانتره 5 درصد گوشتی بیست (20% پروتئین) ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
کنسانتره 5 درصد گوشتی (25% پروتئین) ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
کنسانتره 5 درصد گوشتی پلاس (30% پروتئین) ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
کنسانتره 7.5 درصد گوشتی (35% پروتئین) ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
پیش دان ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
میان دان ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
پس دان ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
مکمل نیم درصد جوجه گوشتی فرمول سازمان دامپزشکی ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
مکمل نیم درصد ویژه جوجه گوشتی ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
مکمل نیم درصد مرغ تخمگذار فرمول سازمان دامپزشکی ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
مکمل نیم درصد مرغ تخمگذار اختصاصی نژادهای لاین ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
مکمل نیم درصد مرغ مادر فرمول سازمان دامپزشکی ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
مکمل نیم درصد ویژه مرغ مادر ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
مکمل نیم درصد جوجه گوشتی اختصاصی نژاد راس ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
مکمل نیم درصد جوجه گوشتی اختصاصی نژاد کاب ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
مکمل نیم درصد مرغ مادر اختصاصی نژاد راس ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
مکمل نیم درصد مرغ مادر اختصاصی نژاد کاب ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
دان هفته اول (پری استارتر) ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
مکمل درمانی A ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
مکمل درمانی D3 ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
مکمل درمانی E ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
مکمل درمانی K3 ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
مکمل درمانی B.Complex ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
مکمل دامی فرمول سازمان دامپزشکی (فسفر 90) ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
مکمل دامی فرمول سازمان دامپزشکی (فسفر 60) ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
مکمل دامی فرمول سازمان دامپزشکی (فسفر 50) ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰
مکمل دامی فرمول سازمان دامپزشکی (فسفر 30) ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۰

* لطفا جهت دریافت قیمت های بخش کنسانتره ، مکمل و دان با شماره 61410-021 داخلی های 142,342 و 143,343 تماس حاصل نمایید.