آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
تخم مرغ


تفكيك و تخليص آنتي ژنهاي سفيده تخم مرغ
دين محمدپوري فروغه, پزشكي محمد
كاربرد مدل تابعيت تصادفي در تجزيه ژنتيكي توليد تخم مرغ در مرغان بومي استان فارس
علي پناه مسعود, محمدي زهرا, اسدي فوزي مسعود, ركوعي محمد
مطالعه اثرات تابش ليزر موج پيوسته در محدوده مرئي بر خصوصيات فيزيکوشيميايي پروتئين هاي سفيده تخم مرغ
محمودي رزاق, حسين زاده محمدسعيد, صفري ابراهيم, موسوي ميرحسن, زارع پيمان, فخري اميد, فرشي ياشار
اثر ويتامين C بر تراكم مواد معدني استخوان و خصوصيات پوسته تخم مرغ در پيك توليد مرغان تخمگذار
رحمتي ، ساكي ، اسكندرلو ، زماني
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ ۰۸:۴۱
الگوي انتقال قيمت در بازار تخم مرغ ايران
سيدصفدر حسيني، افسانه نيكوكار، آرش دورانديش
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ ۰۸:۳۲
اثر جيره‏هاي مختلف غذايي مرغ‏هاي تخم‏گذار بر شاخص‏هاي آتروژنز و ترومبوژنز زرده تخم‏مرغ
سيد جواد حسيني واشان ، هادي سرير ، نظر افضلي ، محمد ملكانه، علي اله رساني، پيمان اسماعيلي نسب
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ ۰۸:۱۸
ارزيابي سياست هاي حمايتي از توليدكنندگان و مصرف كنندگان تخم مرغ در ايران
سمانه ايرواني، سيد صفدر حسيني ، مريم آهو قلندري
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ ۰۹:۱۸
بررسي كارايي پوسته تخم مرغ به عنوان جاذب طبيعي در حذف رنگ راكتيو قرمز198 از محلولهاي آبي
محمد تقي قانعيان، محمد حسن احرامپوش، قادر غني زاده، سيد مجتبي ممتاز
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ ۰۹:۱۲