تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مقاله » مقالات

بررسي نيازهاي آموزشي اعضاي تعاوني هاي مرغ گوشتي مطالعه موردي استان خراسان جنوبي

۲۸ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۴۶

حسن علیپور، مژگان كمیلی، حامد چهار سوقي امين

هدف اصلي اين تحقيق بررسي نيازهاي آموزشي اعضاي تعاوني هاي مرغداران پيرامون مديريت توليد مرغ گوشتي و عوامل موثر بر نيازهاي آموزشي مزبور مي باشد. اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي- همبستگي بوده كه با رويكرد پيمايشي اجرا شده است. جامعه آماري اين تحقيق را اعضاي تعاوني هاي توليد كننده مرغ گوشتي در استان خراسان جنوبي كه تعداد آنها 413 نفر مي باشند و با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه 144 نفر تعيين شد كه با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب انتخاب شدند. همچنين تعداد 22 كارشناس صاحب نظر در زمينه علوم دامي و دامپزشكي شاغل در سازمان جهاد كشاورزي و اداره كل دامپزشكي استان خراسان جنوبي از طريق سرشماري انتخاب شدند. ابزار اصلي جمع آوري اطلاعات تحقيق پرسشنامه بود و روايي آن توسط پانل متخصصان احراز گرديد و پايايي پرسشنامه تحقيق نيز با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 88/0 درصد محاسبه شد. نتايج تحقيق نشان داد كه موارد آشنايي با نحوه واكسيناسيون، آشنايي با سيستم هاي آبخوري و شناسايي كيفيت آب و آشنايي با نحوه كنترل سرمازدگي و گرمازدگي در جوجه ها مهم ترين نيازهاي آموزشي توليدكنندگان مرغ گوشتي مي باشند. همچنين، بين تعداد طيور توليدي، ميزان درآمد حاصل از توليد مرغ گوشتي با نيازهاي آموزشي توليدكنندگان مرغ گوشتي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد، اين در حالي است كه بين ميزان تحصيلات، ميزان دسترسي به شهر، كانال هاي ارتباطي- اطلاعاتي و شيوه هاي آموزشي مناسب با نيازهاي آموزشي توليدكنندگان مرغ گوشتي رابطه منفي و معني داري مشاهده شد. ميزان دسترسي به شهر، شيوه هاي آموزشي مناسب، ميزان تحصيلات و تعداد طيور به عنوان متغيرهايي بودند كه بيشترين سهم را در ميزان تغييرات متغير وابسته (نيازهاي آموزشي توليدكنندگان مرغ گوشتي) داشتند و اين متغيرها در كل، 42 درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين كردند.

کليدواژگان: نيازهاي آموزشي، تعاوني هاي مرغداران، مديريت توليد، مرغ گوشتي