تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مقاله » مقالات

تحليل اثرات تقويمي در نوسانات قيمت برخي از كالاهاي اساسي (مطالعه موردي : داده هاي فصلي قيمت گوشت مرغ ، گوشت قرمز و تخم مرغ)

۱۰ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۲۹

غلامرضا كشاورز حداد

تقويم، اثر تعيين كننده اي بر شكل گيري رفتار متغيرهاي اقتصادي دارد. در ايران دو نوع روز شمار قمري و شمسي به طور رسمي پذيرفته شده اند.هر يك از اين تقويم ها به نوبه خود داراي اثر تعيين كننده اي بر سطح متغيرهاي اقتصادي اند. هدف اين پژوهش ارايه الگوي سري زماني فصلي به روش باكس و جنكينز با در نظر گرفتن اثرات تقويمي، براي پيش بيني سطح قيمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ در مناطق شهري (مورد خاص تهران) است.داده هاي مورد استفاده، مقدار هر يك از متغيرهاي ياد شده براي دوره 1369:01 تا 1384:02 و نيز برخي از متغيرهاي مجازي مربوط به ماه هاي شمسي و قمري است. براي تعيين مرتبه انباشتگي فرايندهاي مورد مطالعه، از تكنيك آزمون فرضيه بيوليو و ميران (1993) استفاده شده است. هيچ يك از متغيرها نامانا نبوده و اثرات تقويمي بعضي از ماه هاي شمسي و قمري اختلاف معني داري از صفر دارند. اين تحقيق در چارچوب تحليلي به كار گرفته شده، اولين تحقيقي است كه در كشور براي داده هاي ماهيانه صورت مي گيرد.

کليدواژگان: SARIMA ، ريشه هاي واحد فصلي ، داده هاي ماهيانه ، اثرات تقويم