تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مقاله » بهداشت و بیماری

تزريق درون تخم مرغ نانو ذرات نقره وعصاره هاي آويشن ومرزه درروز 17جنيني وتاثير آن برعملكرد وپارامترهاي خوني جوجه هاي گوشتي در روزهاي14و21پرورش

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۹:۰۱

علي اصغر ساكي، جلال سالاري

به منظور بررسي تزريق سطوح مختلف عصاره هاي آويشن و مرزه به عنوان مواد ارگانيك در داخل تخم مرغ و مقايسه اثرات آن با كلوئيدهاي نانوسيلور به عنوان ماده ي غير ارگانيك، آزمايشي با استفاده از 891 عدد
تخم مرغ قابل جوجه كشي به صورت طرح كاملاً تصادفي در 11 تيمار و 3 تكرار و 27 تخم مرغ در هر تكرار طراحي گرديد. تيمارها شامل: (تيمار 1: شاهد1 بدون تزريق؛ تيمار 2: شاهد2 (تزريق 1 سي سي سرم فيزيولوژي)؛ تيمار 3: تزريق سطح 30 پي پي ام نانو سيلور؛ تيمار 4: تزريق سطح 45 پي پي ام نانو سيلور؛ تيمار 5: تزريق سطح 60 پي پي ام نانو سيلور؛ تيمار6: تزريق سطح 100 پي پي ام آويشن؛ تيمار 7: تزريق سطح 150 پي پي ام آويشن؛ تيمار 8: تزريق سطح 175 پي پي ام آويشن؛ تيمار 9: تزريق سطح 100 پي پي ام مرزه؛ تيمار 10: تزريق سطح 150 پي پي ام مرزه؛ تيمار 11: تزريق سطح 175 پي پي ام مرزه). تزريق در روز17جنيني در كيسه هوا پس از نوربيني انجام شد. در سن 14 روزگي در تيمار 150 ميلي گرم مرزه، مقدار كلسترول و گلوكز به طور معني داري افزايش پيدا كرد (05/0>P) و در سن 21 روزگي تنها گلوكز به طور معني داري تحت تاثير سطوح بالاي آويشن و مرزه قرار گرفت (05/0>P). به طور كلي نتايج نشان دادند كه تزريق عصاره هاي آويشن و مرزه بر پارامترهاي اندازه گيري شده نتيجه بهتري نسبت به نانو سيلور داشتند.

کليدواژگان: جوجه گوشتي، تزريق داخل تخم مرغ، عصاره آويشن، عصاره مرزه و نانو سيلور