تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مقاله » مقالات

بررسي اثرات ثابت موثر بر برخي خصوصيات توليدي و توليد مثلي در بلدرچين ژاپني

۱ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۳۹

الياس لطفي، سعيد زره داران، مجتبي آهني آذري

در تحقيق حاضر، صفات توليدي شامل وزن بدن در سنين مختلف، صفات مربوط به لاشه و صفات توليد مثلي از قبيل تعداد و ميانگين وزن تخم، باروري و جوجه درآوري در جمعيتي از بلدرچين ژاپني موجود در ايستگاه تحقيقاتي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مورد بررسي قرار گرفت. اثرات ثابت براي صفات مربوط به وزن بدن، شامل جنس و نسل-نوبت جوجه كشي، براي صفات مربوط به تركيب لاشه، شامل جنس و نوبت جوجه كشي وبراي صفات توليدمثلي، شامل نوبت جوجه كشي بود. براي اطمينان از نرمال بودن توزيع داده ها و بررسي معني دار بودن اثرات ثابت بر روي صفات مورد نظر به ترتيب از رويه هاي univariate و مدل خطي عمومي (GLM) نرم افزارSAS استفاده شد. متوسط وزن بدن در هنگام تولد، 7، 14، 21، 28، 35 ، 42 و 91 روزگي به ترتيب 91/8، 26/32، 56/72، 50/124، 38/171، 34/203، 37/232 و 61/270 گرم ، ميانگين درصد لاشه، عضله سينه، عضله ران، چربي زيرپوستي، چربي محوطه شكمي و چربي داخل ماهيچه اي نيز به ترتيب 12/59، 12/24 ، 51/14، 2/5، 8/0 و 8 درصد و ميانگين سن و وزن بلوغ جنسي به ترتيب 32/48 روز و 12/244 گرم برآورد شد. تفاوت معني داري (05/0 < P) بين سطوح مختلف اثرات ثابت براي صفات مورد بررسي مشاهده شد. عليرغم بالا بودن معني دار وزن بدن و اجزاي لاشه در جنس ماده نسبت به جنس نر، درصد اجزاي لاشه به طور معني داري (05/0 < P) در جنس ماده نسبت به جنس نر پايين تر بود.


کليدواژگان: بلدرچين ژاپني، اثرات ثابت، صفات اقتصادي