نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » يادداشت » معرفی کتاب

پرورش مرغ و خروس لاري به روش نيمه صنعتي

۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۳۰

نویسنده : محمد صادق لطفی پور

پرورش مرغ و خروس لاري به روش نيمه صنعتي

فهرست:
•فصل اول: دیباجه

•فصل دوم: نژادها

•فصل سوم: رفتار مرغ، تربیت خروس

•فصل چهارم: جایگاه

•فصل پنجم: مدیریت پرورش

•فصل ششم: تغذیه

•فصل هفتم: بیماریها

•فهرست منابع