تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مقاله » مرغ گوشتی

اثرات امولسيون كننده ي آويلاك بر عملكرد و قابليت هضم چربي در جوجه هاي گوشتي

۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۵۴

حامد محمدي، سيد ناصر موسوی، مازيار محيطي اصلي، فرهاد فرودي، مسعود مستشاري، محمد حسين هادي تواتري

دو آزمايش به منظور بررسي اثرات امولسيون كنندهي تجاري آويلاك با مقادير 0،100،200 و300 ميليگرم در كيلوگرم جيره و دو سطح منبع اسيدچرب ]فرآورده جانبي كارخانه روغن كشي[ (5/1 و 3 درصد، 3 و 5/4 درصد به ترتيب در جيرههاي آغازين و رشد) بر عملكرد جوجههاي گوشتي و قابليت هضم ظاهري چربي خام انجام گرفت. در آزمايش اول عملكرد 720 قطعه از جوجه هاي گوشتي سويه ي راس -308 در قالب طرح كاملاً تصادفي به صورت فاكتوريل 2×4 با 8 تيمار 3 تكرار و 30 قطعه جوجه گوشتي (15 نر و 15 ماده) طي سه دورهي آغازين (21-1 روزگي)، رشد (42-22 روزگي) و كل دوره (42-1 روزگي) بررسي شد. در آزمايش دوم اثر 4 سطح امولسيون كننده آويلاك (0، 100، 200 و300 ميليگرم در كيلوگرم جيره) بر قابليت هضم چربي خام و مادهي خشك خوراك طي هفته هاي اول و دوم پرورش تعيين شد. نتايج آزمايش نشان داد كه جوجه هاي تغذيه شده با جيره هاي داراي آويلاك مصرف خوراك بيشتري در دوره 21-1 روزگي داشتند. سطوح 100 و 200 ميليگرم آويلاك در مقايسه با سطوح صفر و 300 ميليگرم، سبب بهبود معنيدار افزايش وزن بدن در سن 21-1 روزگي گرديد. اثر اصلي سطوح منبع اسيد چرب بر خوراك مصرفي، افزايش وزن و ضريب تبديل خوراك در هيچ يك از دورهها معنيدار نبود. اثرات متقابل سطوح آويلاك و منبع اسيد چرب در دورهي آغازين براي خوراك مصرفي ودر هر سه دوره بر ضريب تبديل خوراك معنيدار بود. در آزمايش دوم، سطوح 100 و 200 ميليگرم آويلاك توانست از نظر عددي قابليت هضم چربي را در هفته هاي اول و دوم پرورش بهبود دهد. بر اساس نتايج به دست آمده از اين آزمايش، افزودن امولسيون كننده ي آويلاك به جيره (در سطوح 100 و 200 ميليگرم در كيلوگرم) توانايي بالقوهاي در بهبود قابليت هضم ظاهري چربي، افزايش وزن بدن و ميزان مصرف خوراك در سنين پايين دارد.

کليدواژگان: امولسيون كننده، جوجه گوشتي، عملكرد، قابليت هضم ظاهري چربي