داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۲۴
کد مطلب : 7531
 

بررسي ميزان پايداري هزينه واردات و تنوع و تخصص در توليد، صادرات و واردات انواع گوشت در ايران
رهام رحماني ، محمد بخشوده
 
بررسي ميزان پايداري هزينه واردات و تنوع و تخصص در توليد، صادرات و واردات انواع گوشت در ايران
در اين مطالعه تنوع و تخصص در توليد، صادرات و واردات انواع گوشت در ايران و همچنين پايداري هزينه واردات اين محصولات به ايران در فاصله سال هاي 1340 تا 1383 بررسي شد. براي بررسي تنوع و تخصص از شاخص هرفيندال استفاده شد. براي ارزيابي پايداري هزينه واردات ابتدا تابع هزينه واردات با توجه به متغير زمان برآورد و سپس ميزان ناپايداري محاسبه گرديد. براساس نتايج در توليد گوشت در سال هاي 1340تا 1347 تخصص بيشتر در جهت توليد گوشت قرمز و در سال هاي 1361 تا 1383 تخصص بيشتر در جهت توليد گوشت مرغ وجود داشته است. در طول دوره، الگوي توليد گوشت داراي تغييرات تدريجي در جهت توليد بيشتر گوشت مرغ بوده است. ايران در زمينه ي صادرات گوشت در دوره ي مورد بررسي داراي تخصص بوده، هرچند كه در سال هاي آخر دوره به طرف تنوع در صادرات گوشت حركت كرده است. در واردات گوشت در فاصله سال هاي 1340 تا 1343 تنوع، سال هاي 1344 تا 1351 تخصص، سال هاي 1352تا 1365 تنوع و در بقيه دوره تخصص وجود داشته است. دليل اصلي نوسان هزينه ي واردات انواع گوشت به طور كلي و گوشت قرمز و مرغ، مقدار واردات و نه قيمت وارداتي بوده است.

کليدواژگان: ايران ، پايداري هزينه واردات، تنوع و تخصص، گوشت