تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مقاله » مقالات

بررسي كارآيي بازار گوشت مرغ در ايران(مطالعه موردي: شهرستان كرج)

۴ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۹:۲۱

محمد خالدي ، محسن شوكت فدائي ، فرحناز نكوفر

هدف اصلي تحقيق حاضر تعيين كارآيي بازار گوشت مرغ مي باشد. در اين مطالعه حاشيه بازاريابي و كارايي بازار گوشت مرغ در سطوح مختلف بازار در شهرستان كرج محاسبه شده است. نتايج مطالعه نشان مي دهد كه كشتارگاه ها بيش از 50 درصد از حاشيه بازاريابي و سود بازاريابي را به خود اختصاص داده اند. اين نتيجه، نشان دهنده قدرت انحصاري كشتارگاه ها در صنعت گوشت مرغ است. در حالي كه سهم توليدكنندگان از سود بازاريابي كمتر از 10 درصد است، نسبت قيمت دريافتي توليدكنندگان به قيمت پرداختي مصرف كنندگان 68 درصد محاسبه شده است. نتايج همچنين نشان داد كه بازار گوشت مرغ در شهرستان كرج از كارايي لازم برخوردار نيست. لذا، لازم است سياست هايي اتخاذ گردد تا علاوه بر توزيع عادلانه حاشيه و سود بازاريابي، كارايي بازار نيز افزايش يابد.


کليدواژگان: حاشيه بازار، كارآيي سيستم بازاررساني، كرج، ايران