داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
سه شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۲۶
کد مطلب : 5398
 

كماني، مريم
بررسي تغييرات اسكلتي القا شده بوسيله كلرپرومازين هيدروكلرايد روي تخم‌مرغ نطفه‌دار
 
بررسي تغييرات اسكلتي القا شده بوسيله كلرپرومازين هيدروكلرايد روي تخم‌مرغ نطفه‌دار
كلرپرومازين يك داروي ضد سايكوز(عمدتا به اين عنوان مصرف مي‌شود)، از دسته داروئي فنوتيازين‌هاست . در اين مطالعه اثرات كلرپرومازين بر روي تكامل رويان با استفاده از محيط رويان تخم‌مرغ (inovo)مورد تحقيق قرار گرفت . در اين تحقيق در روز هشتم انكوباسيون، سوراخ كوچكي در انتهاي هر تخم‌مرغ ايجاد شد و تزريق داخل كيسه هوايي انجام شد. تخم مرغها به شش دسته تقسيم شدند و تزريق بصورت زير انجام شد: Nacl 0/9درصد، كلرپرومازين 50Mg/egg' 20Mg/egg، 100Mg/egg، 200Mg/egg هر گروه يك تك دوز از دوز مربوطه دريافت كردند گروه رويانهاي كنترل يك تك دوز 0/9 Nacl500M1 درصد دريافت كردند. پس از 17 روز از انكوباسيون، جنين‌هاي زنده از تخم‌مرغها بيرون آورده شدند و دلر الكل 95 درصد ثابت گشتند. سپس نمونه‌ها در پتاس 0/7 درصد شفاف شدند. سپس رنگ‌آميزي استخوانها به كمك محلول رقيق آليزارين رد در KoH انجام شد. سپس اثرات غلظتهاي مختلف كلرپرومازين روي طول استخوانهاي مورد مطالعه قرار گرفت (استخوانهاي بازو، زبرين، زندزيرين، ران، درشت ني و فاصله تاج سر تا دمگاه). آناليز نتايج با استفاده از Student-t-test نشان داد كه از نظر طول استخوانهاي تفاوت آماري معني‌داري بين گروههاي كنترل و تحت درمان وجود دارد. تفاوت بين گروههاي كنترل و تحت درمان ازنظر طول بازو، زنهد زيرين، زند زبرين، ران، درشت‌ني و فاصله تاج سر تا دمگاه در دوزهاي 200Mg/egg'100Mg/egg'50Mg/egg' 20Mg/egg مشاهده شد. همچنين افزايش معني‌داري در ميزان مرگ ومير جنين‌ها در گروههاي تحت درمان ديده شد(P<0.001).