داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۰۱
کد مطلب : 7477
 

اثر عصاره آويشن باغي و نغناع فلفلي و ويتامين E بر سيستم ايمني مرغ هاي تخم گذار
مجيد بهرامي، فريد شريعتمداري، محمدامير كريمي ترشيزي
 
اثر عصاره آويشن باغي و نغناع فلفلي و ويتامين E بر سيستم ايمني مرغ هاي تخم گذار
به منظور ارزيابي اثر عصاره الكلي آويشن باغي (Thymus vulgaris L.)، عصاره الكلي نعناع فلفلي (Mentha piperita L..) و ويتامين E بر سيستم ايمني مرغ هاي تخم گذار در شرايط تنش گرمايي و ميزان مالون دي آلدهيد تخم مرغ هاي توليدي در طي مدت ماندگاري، آزمايشي با استفاده از 144 قطعه مرغ تخم گذار سويه لوهمن لايت با سن 26 هفته به اجرا درآمد. تيمارهاي آزمايشي شامل: كنترل (بدون افزودني)، عصاره آويشن، عصاره نعناع و ويتامين E (ppm 200) در دو دماي متفاوت سالن نگهداري مرغ ها (گرماي متناوب و دماي معمولي) اعمال گرديد. ميزان عصاره استفاده شده براي سالن خنك 1% و براي سالن گرم 6/0% به صورت محلول در آب آشاميدني بود. ميزان مالون دي آلدهيد تخم مرغ هاي جمع آوري شده در پايان دوره آزمايش به صورت تازه و نگهداري شده به مدت 14 روز در دماهاي متفاوت (4 و 27-23 درجه سلسيوس) مورد ارزيابي قرار گرفتند. قبل و 14 روز بعد از واكسيناسيون عليه بيماري نيوكاسل (لاسوتا)، خون گيري و ميزان پاسخ ايمني به فاكتورهاي مورد بررسي تعيين شد. براي تعيين اثر عوامل مورد بررسي بر توليد آنتي بادي ضد گلبول قرمز خون گوسفند (SRBC) در روزهاي 42 و 47 آزمايش آنتي ژن تزريق شد. ويتامين E باعث افزايش مقدار آنتي بادي عليه واكسن نيوكاسل مرغ هاي نگهداري شده در دماي خنك شد (05/0 < P). عيار آنتي بادي اوليه و ثانويه عليه SRBC تحت تاثير دماي محيط به صورت عددي كاهش يافته بود، اما اين كاهش معني داري نبود. تيمارهاي آزمايشي تاثيري بر عيار آنتي بادي عليه SRBC نداشتند (05/0
کليدواژگان: ويتامين E، عصاره گياهان دارويي، سيستم ايمني، مالون دي آلدهيد