داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۰۴
کد مطلب : 9843
 

اثرات افزودن دانه رازيانه و زيره سياه و پري بيوتيك مانان اليگوساكاريد بر عملكرد، صفات لاشه و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
حسينعلي قاسمي ، عباس درزي نيا ، كامران طاهرپور ، فرشيد فتاح نيا
 
اثرات افزودن دانه رازيانه و زيره سياه و پري بيوتيك مانان اليگوساكاريد بر عملكرد، صفات لاشه و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
اين آزمايش به منظور مقايسه اثرات دانه رازيانه (Foeniculum vulgar)، زيره سياه (Carum carvi) و پري بيوتيك مانان اليگوساكاريد به جيره غذايي بر عملكرد، صفات لاشه و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي انجام گرفت .تعداد 160 قطعه جوجه نر يكروزه سويه راس 308 در قالب طرح كاملا تصادفي با 5 تيمار، 4 تكرار و 8 جوجه در هر تكرار تقسيم شدند. تيمارهاي آزمايشي عبارت بودند از: 1- جيره شاهد يا جيره پايه (بدون ماده افزودني)، 2- افزودن 1 درصد رازيانه به جيره پايه،3- افزودن 1 درصد زيره سياه به جيره پايه، 4- افزودن مخلوط 5/ 0 درصد رازيانه همراه با 5/ 0 درصد زيره سياه به جيره پايه و 5- افزودن سطح تجاري توصيه شده پر ي بيوتيك مانان اليگوساكاريد (فرماكتو؛ 2/ 0 درصد) به جيره پايه. نتايج نشان داد كه پرنده هاي تغذيه شده با جيره حاوي 5/ 0 درصد رازيانه و 5/ 0 درصد زيره سياه و يا پري بيوتيك در مقايسه با جيره شاهد بيشترين افزايش وزن را در كل دوره پرورش داشتند (05/ 0>P). همچنين تيمارهاي داراي 1 درصد رازيانه، مخلوط 5/ 0 درصد رازيانه + 5/ 0 درصد زيره سياه و پر ي بيوتيك سبب بهبود معني دار ضريب تبديل غذايي در كل دوره آزمايش و كاهش غلظت تري گليسريد، كلسترول و كلسترول ليپوپروتئين با چگالي كم (LDL-C) خون نسبت به تيمار شاهد شدند (05/ 0>P). مكمل پري بيوتيك سبب كاهش معني-دار وزن نسبي چربي حفره بطني و كبد گرديد (05/ 0>P). افزودن 1 درصد زيره سياه به جيره غذايي نيز سبب افزايش معني دار وزن نسبي تيموس و بورس فابريسيوس نسبت به تيمارهاي يك درصد رازيانه و شاهد گرديد (05/ 0>P). اين مطالعه نشان داد كه افزودن رازيانه و مخلوط رازيانه و زيره سياه مشابه افزودن پري بيوتيك به جيره غذايي جوجه هاي گوشتي مي تواند سبب بهبود عملكرد رشد و كاهش غلظت تري گليسريد و كلسترول سرم گردد.

کليدواژگان: پري بيوتيك، رازيانه، زيره سياه، عملكرد، جوجه هاي گوشتي