داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۵۰
کد مطلب : 9617
 

تاثير تزريق روغن زيتون به درون كيسه زرده بر عملكرد رشد و توسعه سينه در جوجه گوشتي متاثر از تنش گرسنگي پس از تفريخ
زهرا خرمي ، حشمت اله خسروي نيا ، آرش آذرفر ، اكبر چراغي
 
تاثير تزريق روغن زيتون به درون كيسه زرده بر عملكرد رشد و توسعه سينه در جوجه گوشتي متاثر از تنش گرسنگي پس از تفريخ
اين آزمايش با هدف بررسي اثر تزريق روغن زيتون (0 و 7/0 ميلي ليتر) به درون كيسه زرده بر عملكرد توليدي و افزايش حجم سينه در جوجه هاي گوشتي متاثر از تنش گرسنگي پس از تفريخ (0، 12، 24، 36، و 48 ساعت) اجرا شد. تعداد 800 قطعه جوجه گوشتي يك روزه، در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با 10 تيمار و 4 تكرار، استفاده شد. وزن زنده جوجه هاي متاثر از 24 و 36 ساعت گرسنگي پس از تفريخ، در مقايسه با جوجه هاي گروه شاهد به طور معني داري كمتر بود (P<0.05). طولاني شدن گرسنگي پس از تفريخ تا 48 ساعت، موجب رشد جبراني در جوجه ها شد. تزريق روغن زيتون درون كيسه زرده، ميزان تلفات را به طور معني داري افزايش داد و بر شاخص راندمان توليد نيز اثر منفي داشت (P<0.05). در 28روزگي، گرسنگي و تزريق روغن زيتون اثر معني داري بر ابعاد ظاهري سينه و وزن عضلات بزرگ و كوچك سينه نداشت (P<0.05). 24 و 36 ساعت گرسنگي پس از تفريخ تاثير منفي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي داشت و تزريق 7/0 ميلي ليتر روغن زيتون درون كيسه زرده عملكرد جوجه هاي گوشتي متاثر از گرسنگي پس از تفريخ را بهبود نداد.

کليدواژگان: تغذيه اوليه؛ تنش پس از تفريخ؛ جوجه گوشتي؛ روغن زيتون