داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱ تير ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۵۹
کد مطلب : 4729
 

عفونت هاي سالمونلائي در گله هاي طيور اطراف تهران
ريما مرشد، سيد مصطفي پيغمبري
 
عفونت هاي سالمونلائي در گله هاي طيور اطراف تهران
اهداف اين مطالعه شامل بررسي عفونت هاي سالمونلائي در گله هاي طيور اطراف تهران و تعيين فراوان ترين گروه هاي سرمي و سروتيپ ها درگير بود. تعداد 28 گله جوجه گوشتي، پولت، و تخمگذار نمونه برداري شدند. نمونه هاي اين مطالعه (1463 نمونه) كه بطور تصادفي جمع آوري شدند شامل مدفوع تازه دفع شده پرندگان زنده و ارگانهاي احشائي پرندگان تلف شده بود. در بيشتر گله ها، 60 نمونه مدفوعي تهيه شد و هر 10 نمونه با هم مخلوط شدند. روشهاي كشت استاندارد براي جداسازي سالمونلا مورد استفاده قرار گرفتند. آزمايشات آگلوتيناسيون روي لام يا آگلوتيناسيون لوله اي با استفاده از آنتي سرم پلي كلونال A-S آنتي ژن پيكري O سالمونلا، و آنتي سرم هاي گوناگون مونوكلونال آنتي ژن هاي پيكري O ، و تاژكيH سالمونلا انجام پذيرفت. تعداد 31 جدايه سالمونلا از بين 1463 نمونه جداسازي شد. تعداد 9 از 14 (2/64%) گله گوشتي و يك از 11 (9%) گله تخمگذار آلوده به سالمونلا بودند، اما همه گله هاي پولت منفي بودند. يك جدايه از گله تخمگذار و 30 جدايه ديگر متعلق به گله هاي گوشتي بودند. آزمايشات آگلوتيناسيون نشان داد كه همه جدايه ها به يكي از گروههاي سرمي A-S تعلق داشتند. از تعداد 30 جدايه گله هاي گوشتي، 6/76% و 3/13% به ترتيب به گروه هاي سرمي C و D تعلق داشتند. تعداد 3 (10%) جدايه از گله گوشتي و يك جدايه از گله تخمگذار به هيچكدام يك از گروه هاي سرمي A-D متعلق نبودند. همه جدايه هاي گروه سرمي D به سروتيپ سالمونلا انتريتيديس تعلق داشتند. اين مطالعه وقوع زياد عفونت هاي سالمونلائي را در گله هاي گوشتي نشان داد. آلودگي گله هاي گوشتي به سالمونلا خطر زيادي براي بهداشت عمومي به همراه دارد.