داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۳۲
کد مطلب : 7014
 

الگوي انتقال قيمت در بازار تخم مرغ ايران
سيدصفدر حسيني، افسانه نيكوكار، آرش دورانديش
 
الگوي انتقال قيمت در بازار تخم مرغ ايران
يكي از عوامل مهمي كه سطح رفاه توليدكنندگان، عوامل بازاريابي و مصرف كنندگان محصولات كشاورزي را تحت تاثير قرار مي دهد، چه گونگي انتقال قيمت در سطوح مختلف بازار است. انتقال نامتقارن قيمت با افزايش حاشيه ي بازار، منافعي براي عوامل بازاريابي كالا ايجاد مي كند. در اين مطالعه، الگويي براي بررسي چه گونگي انتقال قيمت در بازار تخم مرغ ايران تدوين شده است. آزمون هاي انتقال قيمت، بر اساس الگوي تصحيح خطا و با استفاده از داده هاي هفتگي قيمت محصول و نهاده هاي تخم مرغ بررسي شده است. نتايج حاصل از برآورد الگوي اقتصادسنجي مطالعه براي دوره ي 84-1380 نشان مي دهد كه انتقال قيمت در بازار تخم مرغ، در بلندمدت متقارن است اما در كوتاه مدت نامتقارن است. در اين مطالعه هم چنين كشش هاي كوتاه مدت و بلندمدت انتقال قيمت بين سطوح مزرعه و خرده فروشي تخم مرغ و هم چنين از بازار نهاده ها به قيمت خرده فروشي تخم مرغ، برآورد شده است. كشش هاي برآورد شده نشان مي دهد كه افزايش هاي قيمت نهاده ها و محصول سر مزرعه، با سرعت بيش تري نسبت به كاهش قيمت ها به سطح خرده فروشي منتقل مي شوند. به دليل نبود تقارن در فرايند انتقال قيمت در بازار تخم مرغ، مصرف كنندگان قيمت بيش تري از قيمت تمام شده ي محصول مي پردازند و بنگاه هاي بازاريابي، منافعي كسب مي كنند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه سياست هاي دولت در كاهش نوسان هاي قيمت در بازار تخم مرغ ايران، موفق نبوده است.


کليدواژگان: انتقال نامتقارن قيمت، تخم مرغ، الگوي تصحيح خطا