داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۹ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۴۱
کد مطلب : 7366
 

پيش بيني قيمت ماهانه ي جوجه ي يك روزه ي گوشتي در استان آذربايجان شرقي
محمد قهرمان زاده
 
پيش بيني قيمت ماهانه ي جوجه ي يك روزه ي گوشتي در استان آذربايجان شرقي
صنعت مرغ داري گوشتي يكي از مجموعه هاي عمده ي بخش كشاورزي ايران است. فعاليت در پرورش مرغ گوشتي همراه با مخاطرات زيادي است. مخاطراتي هم چون خطرپذيري توليد و خطرپذيري بازار باعث ايجاد نوسان در درآمد توليدكنندگان مرغ گوشتي مي گردد. در اين ميان يكي از عوامل اصلي ايجاد خطر بازار، نوسان هاي قيمت جوجه يك روزه ي گوشتي است. هدف اصلي مطالعه ي حاضر، الگوسازي و پيش بيني قيمت ماهانه ي جوجه ي يك روزه ي گوشتي در استان آذربايجان شرقي است. بدين منظور، رفتار قيمت جوجه ي يك روزه ي گوشتي با توجه به خصوصيات آن، به ويژه خصوصيت تغيير فصلي در قالب الگوهاي پايه ي رگرسيوني متكي بر آزمون ريشه ي واحد فصلي و باكس-جنكينز فصلي با استفاده از داده هاي قيمت ماهانه ي جوجه ي يك روزه طي سال هاي 88-1377 الگوسازي گرديد. نتايج آزمون ريشه ي واحد فصلي بيان گر آن است كه قيمت ماهانه ي جوجه ي يك روزه ي گوشتي از فرآيند تصادفي ناايستاي فصلي تبعيت مي نمايد، و بر اين اساس به كارگيري مدل پايه ي رگرسيوني براي تدوين الگوي پيش بيني قيمت مناسب است. مقايسه ي ميزان درستي پيش بيني مدل هاي پايه ي رگرسيوني و خودتوضيحي هم انباشته ي ميانگين متحرك فصلي بر اساس معيار RMSE، حاكي از برتري مدل پايه ي رگرسيوني به عنوان الگوي برتر براي پيش بيني مقادير قيمت هاي جوجه ي يك روزه ي گوشتي است. در نهايت قيمت ماهانه ي جوجه ي يك روزه ي گوشتي در استان آذربايجان شرقي براي سال هاي 90-1389 پيش بيني گرديد.


کليدواژگان: تغيير فصلي، آزمون ريشه ي واحد فصلي، SARIMA، پيش بيني قيمت، جوجه ي يك روزه ي گوشتي