داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۳۵
کد مطلب : 324
 

تاثير روی- متيونين، بتائين و محدوديت غذايی بر عملکرد، ايمنی همورال و شاخص های سلامت روده در جوجه های گوشتی قبل و بعد از آلودگی به کوکسيديوز
عملكرد سيستم ايمني طيور تحت تاثير سطوح برخی از مواد مغذي جيره قرار مي گيرد كه ممكن است مقدار مورد نياز آنها برای حداکثر ايمنی بالاتر از ميزان لازم براي حداکثر رشد باشد.
 
تاثير روی- متيونين، بتائين و محدوديت غذايی بر عملکرد، ايمنی همورال و شاخص های سلامت روده در جوجه های گوشتی قبل و بعد از آلودگی به کوکسيديوز
عملكرد سيستم ايمني طيور تحت تاثير سطوح برخی از مواد مغذي جيره قرار مي گيرد كه ممكن است مقدار مورد نياز آنها برای حداکثر ايمنی بالاتر از ميزان لازم براي حداکثر رشد باشد. اين مواد مغذي شامل انرژي و پروتئين جيره، اسيدهای آمينه گوگرددار،كولين و بتائين، اسيدهای آمينه بازي، روغن ها، ويتامين ها به ويژه ويتامين های A وE و نيز برخي مواد معدني از جمله روي و منگنز مي باشد. در اين مطالعه اثر سه مورد از موارد مذکور شامل روي- متيونين در سه سطح صفر،40 و60 ميلي گرم در کيلوگرم بتائين در سه سطح صفر، 6/0 و 2/1 كيلوگرم در تن ومحدوديت غذايی (آزمايش فاكتوريل 3*3*2 در 3 تكرار) بر عملكرد، ايمني همورال و کاهش عوارض ناشی از كوكسيديوز از جمله كاهش ضايعات در روده و کاهش اسمولاريتي محتويات آن مورد بررسي قرار گرفت. برای اعمال محدوديت غذايی، نيمي از جوجه¬ها در سن 11 تا 18 روزگي به صورت يك روز در ميان و نيم ديگر به صورت آزاد تغذيه شدند. روز شانزدهم دو جوجه از هر قفس با SRBC تزريق شدند و تيتر آنتي بادي عليه آن در 21 روزگي تعيين شد. کل گله در 28 روزگي با مخلوطي از دو گونه آيمريا ماکزيما و آسرولينا آلوده شدند. اسمولاريتي محتويات روده ها و مقدار IgA سرم و بافت روده (به روش ELISA) در روزهاي 21 و 42 تعيين شد. روي- متيونين در بهبود صفات عملكردي موفق نبود ولي بتائين و محدوديت غذايي باعث كاهش ضريب تبديل شدند. سطح 2/1 کيلوگرم درتن بتائين افزايش وزن روزانه را نيز بهبود داد. سطح 40 ميلي گرم در کيلوگرم روي- متيونين (05/0> P ) و محدوديت غذايي (01/0> P ) تيتر آنتي بادي عليه SRBC را افزايش دادند. تغييرات اسمولاريتي محتويات ايلئوم و سکوم مشابه بود و با سطح بالاي بتائين و محدوديت غذايي كاهش يافت. سطح IgA در سرم خون جوجه ها بعد از آلودگی به کوکسيديوز افزايش يافت. علاوه بر اين مقدار آن در سرم و بافت روده با افزايش سطح روی- متيونين و بتائين در جيره و همچنين با اعمال محدوديت غذايی افزايش يافت (01/0> P ). در مشاهدات هيستولوژيکی بافت روده، تاثير محدوديت غذايی بر افزايش سطح جذب، کاهش تخريب سلول های راس پرزی و کاهش ارتشاح بافتی معنی دار بود. روی- متيونين و بتائين نيز در افزايش لنفوسيت های داخل اپيتليومی و کاهش تخريب سلول های راس پرزی تاثير معنی داری داشتند (05/0> P ).