تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام













نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مقاله » مقالات

ميزان تلفات و عوامل موثر بر آن در گله هاي گوشتي مشمول پرداخت غرامت بيمه در شهرستان مشهد

۲۳ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۵۶

محمد عزيززاده (نويسنده مسئول)، غلامعلي كليدري ، جمشيد رزم يار ، هدي وارسته مقدم ، محمد راژه

در مورد ميزان تلفات در واحد هاي پرورش جوجه گوشتي و علل آن در ايران اطلاعات محدودي موجود است. در مطالعه حاضر، ، ميزان تلفات، علل آن و تاثير وضعيت شرايط محيطي، مديريتي و بهداشتي بر ميزان تلفات جوجه ها گوشتي در طول دوره پرورش ارزيابي شد. كليه پرونده هاي مشمول پرداخت غرامت، ارجاعي به شعب صندوق بيمه بانك كشاورزي واقع در شهرستان مشهد در سال 1389 (178 پرونده) مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعاتي شامل تعداد جوجه ريزي و تاريخ آن، وزن و نژاد جوجه يك روزه، وضعيت جوجه ها از نظر Mycoplasma galisepticum، تعداد و علت تلفات و نيز اطلاعات مربوط به مسايل بهداشتي و مديريتي مزارع پرورش ثبت گرديد. ارتباط عوامل مديريتي با ميزان تلفات، توسط آزمون رگرسيون خطي مورد ارزيابي قرار گرفت. ميانگين تلفات در گله هاي مشمول پرداخت غرامت بيمه 5/23 درصد (CI: 21.1-25.9 95%) محاسبه شد. شايعترين علت تلفات در پرونده هاي مورد بررسي بيماري آنفولانزا (A1) و به دنبال آن نيوكاسل (ND) بود. وضعيت حوضچه ضدعفوني و فصل جوجه ريزي با ميزان مرگ و مير رابطه ي معني داري داشت. مزارعي كه داراي حوضچه ي فعال بودند به طور متوسط به ميزان 7/5 درصد تلفات كم تري از مزارعي داشتند كه فاقد حوضچه ي فعال بودند.(024/0=P) همچنين مدل رگرسيون نشان داد كه ميزان تلفات در فصل تابستان و پاييز به ترتيب به ميزان 4/10 و 2/7 درصد بيش تر از فصل زمستان بود (05/0>P). توجه به مسايل محيطي و مديريتي و تلاش در جهت بهبود آن مي تواند تلفات در واحدهاي پرورش جوجه گوشتي را كاهش دهد.

کليدواژگان: جوجه گوشتي، تلفات، عوامل خطر، بيمه، بيماري، مشهد