داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۴۶
کد مطلب : 8920
 

بررسي اثر عوامل مادري بر صفات توليدي و توليد مثل يك لاين تجارتي گوشتي
عليرضا فتحي، رسول واعظ ترشيزي و ناصر امام جمعه كاشان
 
بررسي اثر عوامل مادري بر صفات توليدي و توليد مثل يك لاين تجارتي گوشتي
در اين تحقيق اثر عوامل ژنتيکي افزايشي و محيطي مادري بر صفات وزن 6 هفتگي، وزن تخم مرغ، سن بلوغ جنسي و توليد تخم مرغ 25 تا 50 هفتگي يک لاين تجارتي گوشتي از طريق مقايسه مولفه هاي واريانس ژنتيکي افزايشي مستقيم، ژنتيکي افزايشي مادري، محيطي مشترک مادري و کوواريانس بين اثر ژنتيکي افزايشي مستقيم و مادري با استفاده از روش حداکثر درست نمايي محدود شده و مدل حيوان بررسي شد. براي هر صفت، با در نظر گرفتن اثر عوامل مادري و بدون آن، 6 مدل مختلف برازش و مناسب ترين مدل از طريق آزمون نسبت درست نمايي تعيين گرديد. براي صفت وزن 6 هفتگي، اثر ژنتيکي افزايشي مادري، اثر محيطي مشترک مادري و کوواريانس بين اثر ژنتيکي افزايشي مستقيم و مادري معني دار بود. وراثت پذيري مستقيم، وراثت پذيري مادري، نسبت واريانس محيطي مشترک مادري به واريانس فنوتيپي و همبستگي بين اثر ژنتيکي افزايشي مستقيم و مادري اين صفت به ترتيب، 340 / 0، 050 / 0، 040 / 0 و 670 / 0- برآورد شد. براي وزن تخم مرغ، سن بلوغ جنسي و توليد تخم مرغ 25 تا 50 هفتگي اثر ژنتيکي افزايشي مادري تنها عامل موثر بود. وراثت پذيري مستقيم و مادري براي وزن تخم مرغ به ترتيب، 470 / 0 و 128 / 0، براي سن بلوغ جنسي، 150 / 0 و 060 / 0 و براي توليد تخم مرغ 25 تا 50 هفتگي، 240 / 0 و 050 / 0 برآورد شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که تجزيه و تحليل داده هاي وزن بدن در 6 هفتگي با مدل حيوان بدون در نظر گرفتن اثر عوامل ژنتيکي افزايشي و محيطي مادري و داده هاي وزن تخم مرغ، سن بلوغ جنسي و توليد تخم 25 تا 50 هفتگي بدون در نظر گرفتن اثر عوامل ژنتيکي افزايشي مادري باعث برآورد بيش از حد مقدار واريانس ژنتيکي افزايشي مستقيم و وراثت پذيري حاصل از آن مي شود.

کليدواژگان: عوامل مادري، مدل حيوان، روش حداکثر درست نمايي محدود شده، لاين گوشتي