موسسه اطلاعات مرغداری - پربيننده ترين عناوين تغذیه http://infopoultry.net/vsnj.vbefq25uosfzu.html Sun, 20 Jun 2021 16:46:08 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://infopoultry.net/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط موسسه اطلاعات مرغداری http://infopoultry.net/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه اطلاعات مرغداری آزاد است. Sun, 20 Jun 2021 16:46:08 GMT تغذیه 60 اثر بافت فيزيكي خوراك بر عملكرد و رفتارهاي تغذيه اي در جوجه هاي گوشتي http://infopoultry.net/vdce.78objh8vp9bij.html مينا طرقيان، رضا وكيلي ]]> تغذیه Sun, 31 May 2015 10:09:54 GMT http://infopoultry.net/vdce.78objh8vp9bij.html اثر مقايسه اي ژل آلوئه ورا و پروبيوتيک (بايومين ايمبو) بر عملکرد، پاسخ ايمني و خصوصيات کيفي تخم مرغ مرغ هاي تخم گذار تجاري http://infopoultry.net/vdcewn8z.jh87fi9bbj.html مهدي زاده سيدمظفر, زارعي ابوالفضل, لطف الهيان هوشنگ, ميرزائي فرهاد, لباسچي محمدحسين, حاجي محمدي محسن ]]> تغذیه Mon, 25 Apr 2016 08:00:37 GMT http://infopoultry.net/vdcewn8z.jh87fi9bbj.html اثرات جایگزینی کنجاله کلزا به جای کنجاله سویا در جیره جوجه خروس های گوشتی با و بدون استفاده از آنزیم http://infopoultry.net/vdcbugb0prhb5.iur.html در این آزمایش تعداد 360 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 استفاده شد. از پنج سطح جایگزینی کنجاله کلزا به جای کنجاله سویا در جیره (0، 250 ،50 ، 75و 100 درصد) در دو حالت با آنزیم (آنزیم Endofeed حاوی فعالیتهای بتا گلوکاناز و گزیلاناز به مقدار 400 گرم در تن ) و بدون آنزیم ، که بر اساس توصیه انجمن ملی تحقیقات (1994) تنظیم گردیدند، استفاده شد. ]]> تغذیه Mon, 19 Apr 2010 10:01:38 GMT http://infopoultry.net/vdcbugb0prhb5.iur.html بررسي وضعيت دريافت صبحانه در دانش آموزان و ارتباط آن با برخي از عوامل در شهر سمنان http://infopoultry.net/vdcc.pq4a2bq1pla82.html بتول كريمي ، مهدي سادات هاشمي، حسين حبيبيان ]]> تغذیه Sun, 28 Jul 2013 08:39:04 GMT http://infopoultry.net/vdcc.pq4a2bq1pla82.html تعيين سطح مناسب متيونين در مرغ هاي مادر گوشتي با استفاده از روش اقتصادي حداكثرسازي سود و تصميم گيري بر مبناي پاسخ هاي چندگانه http://infopoultry.net/vdcb95b8.rhbggpiuur.html سيد عبداله حسيني ، مجتبي زاغري ، هوشنگ لطف الهيان ، محمود شيوازاد ، حسين مروج ]]> تغذیه Sun, 06 Dec 2015 05:45:41 GMT http://infopoultry.net/vdcb95b8.rhbggpiuur.html تاثير سطوح مختلف دانه كامل گلرنگ بر عملكرد جوجه هاي گوشتي از سن 21 تا 42 روزگي http://infopoultry.net/vdcg.n9urak9n7pr4a.html مهدي ملكيان ، احمد حسن آبادي ]]> تغذیه Thu, 31 Jan 2013 08:05:25 GMT http://infopoultry.net/vdcg.n9urak9n7pr4a.html تاثير مصرف اسانس آشاميدني آويشن بر عملكرد، بازده انرژي و پروتئين جوجه هاي گوشتي http://infopoultry.net/vdch.mnqt23n-6ftd2.html مجيد كلانتر نيستانكي ، علي اصغر ساكي ، پويا زماني ، حسن علي عربي ]]> تغذیه Sun, 17 Feb 2013 11:47:34 GMT http://infopoultry.net/vdch.mnqt23n-6ftd2.html استفاده از مدل رياضي گومپرتز براي تخمين پارامترهاي رشد جوجه هاي گوشتي سويه تجاري راس تغذيه شده با جيره هاي حاوي سطوح مختلف دانه خلر http://infopoultry.net/vdci.qayct1aw3bc2t.html زهره اميرآبادي، همايون فرهنگ فر، احمد رياسي، حسين جانمحمدي ]]> تغذیه Sun, 03 Feb 2013 07:24:50 GMT http://infopoultry.net/vdci.qayct1aw3bc2t.html اثر اسانس آويشن بر صفات عملکرد، تلفات، اسيديته و تغييرات جمعيت ميکروبي دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي http://infopoultry.net/vdce.n8objh8px9bij.html رهبرنيا بابك, يعقوب فر اكبر, كركودي كيوان, كلانتري نيستانكي مجيد ]]> تغذیه Fri, 20 Feb 2015 12:41:28 GMT http://infopoultry.net/vdce.n8objh8px9bij.html بررسي اثرات آنزيم فيتاز و پروبيوتيك مخمري بر عملكرد جوجه‌هاي گوشتي http://infopoultry.net/vdcd6.0kyyt0s22a.html اين آزمايش براي برري اثرات آنزيم فيتاز و مخمر ساكاروميسس سرويسيه بر بهبود مصرف فسفر و كلسيم فيتاتي در جيره پايه اي گندم ذرت سويا در جوجه هاي گوشتي طي روزهاي 7 تا 49 روزگي انجام شد. ]]> تغذیه Sat, 20 Feb 2010 09:10:25 GMT http://infopoultry.net/vdcd6.0kyyt0s22a.html