موسسه اطلاعات مرغداری - آخرين عناوين مدیریت پرورش http://infopoultry.net/vsnc.i5qabyd2xla82.html Sun, 20 Jun 2021 17:23:45 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://infopoultry.net/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط موسسه اطلاعات مرغداری http://infopoultry.net/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه اطلاعات مرغداری آزاد است. Sun, 20 Jun 2021 17:23:45 GMT مدیریت پرورش 60 بررسي تاثير تزريق داخل تخم مرغي سطوح مختلف نيتريت بر رشد و توسعه ي جنين و برخي از فراسنجه هاي خوني جوجه هاي تازه هچ شده http://infopoultry.net/vdcj.teofuqeaysfzu.html الميرا محمدي، محسن دانشيار ،فرهاد فرخي اردبيلي، اسكندر عليزاده ]]> مدیریت پرورش Wed, 23 Oct 2013 09:55:20 GMT http://infopoultry.net/vdcj.teofuqeaysfzu.html بررسي كارآيي فني و شكاف تكنولوژي واحدهاي پرورش مرغ تخم گذار ايران http://infopoultry.net/vdcf.tdeiw6dcjgiaw.html رضا اسفنجاري كناري ، منصور زيبايي ]]> مدیریت پرورش Sat, 13 Apr 2013 09:06:29 GMT http://infopoultry.net/vdcf.tdeiw6dcjgiaw.html طرح سيستم‌هاي كنترل شرايط محيطي و تاثير عوامل محيطي بر روي رشد جوجه‌ه‌اي گوشتي http://infopoultry.net/vdch.qnqt23nxwftd2.html محمدحسین رئوفت ]]> مدیریت پرورش Sun, 30 Dec 2012 09:40:22 GMT http://infopoultry.net/vdch.qnqt23nxwftd2.html بررسي عملكرد مرغان بومي در مناطق روستايي استان فارس http://infopoultry.net/vdcc.iqma2bq1ola82.html حسين نوراللهي، محمد علي كمالي ]]> مدیریت پرورش Sun, 23 Dec 2012 04:08:50 GMT http://infopoultry.net/vdcc.iqma2bq1ola82.html تحليل ساختار هزينه و صرفه هاي ناشي از مقياس صنعت پرورش مرغ گوشتي (مطالعه موردي استان كردستان) http://infopoultry.net/vdca.un0k49ne05k14.html محمود حاجی رحیمی ، مهدی فهیم زاده ، مهدی نعمتی ، رضا مشكوه ]]> مدیریت پرورش Sat, 22 Dec 2012 10:30:59 GMT http://infopoultry.net/vdca.un0k49ne05k14.html بررسي اثر هدفمندي يارانه ها بر انتقال قيمت در بازار تخم مرغ ايران http://infopoultry.net/vdcd.f092yt0n9a26y.html محمود دانشور كاخكي ، رضا حيدري كمال آبادي ]]> مدیریت پرورش Thu, 11 Oct 2012 08:05:48 GMT http://infopoultry.net/vdcd.f092yt0n9a26y.html بررسي استفاده از نشانگرهاي ژنتيكي در برنامه هاي اصلاح نژاد مرغان بومي http://infopoultry.net/vdcb.8b0urhbswiupr.html فصلنامه پژوهش هاي علوم دامي، سال بيست و دوم، شماره 1، بهار 1391 ص 1 ]]> مدیریت پرورش Sat, 18 Aug 2012 04:37:24 GMT http://infopoultry.net/vdcb.8b0urhbswiupr.html بررسي حاشيه بازاريابي گوشت مرغ با استفاده از مدل انتظارات عقلايي http://infopoultry.net/vdca.6nik49nm05k14.html مجله تحقيقات اقتصاد كشاورزي، شماره 13، بهار 1391 ص 179 ]]> مدیریت پرورش Sat, 18 Aug 2012 04:31:30 GMT http://infopoultry.net/vdca.6nik49nm05k14.html تجزيه و تحليل بهره وري عوامل توليد در صنعت طيور مرغ گوشتي«مطالعه موردي: استان گيلان» http://infopoultry.net/vdcd.z092yt0fka26y.html ]]> مدیریت پرورش Fri, 13 Jul 2012 17:29:11 GMT http://infopoultry.net/vdcd.z092yt0fka26y.html پاسخ طبیعی و فیزیولوژیكی پرنده به تنش گرمایی http://infopoultry.net/vdcc.sqpa2bqoela82.html ]]> مدیریت پرورش Sat, 05 May 2012 02:24:01 GMT http://infopoultry.net/vdcc.sqpa2bqoela82.html