بررسي پلي مورفيسم در ژن ‏‎PEPCK-M‎‏ مرغ بومي فارس و رابطه آن با صفات توليدي

12 تير 1389 ساعت 14:12

در حال حاضر اصلاح ژنتيكي صفات در حيوانات اهلي عمدتا متكي بر روشهاي ژنتيك كمي است .


در حال حاضر اصلاح ژنتيكي صفات در حيوانات اهلي عمدتا متكي بر روشهاي ژنتيك كمي است . از معايب اصلي اين روش ها غيرقابل كنترل بودن رخدادهاي ژنتيكي در جمعيت ها و در بسياري از موارد بروز عوارض نامطلوب مانند هموزيگوت شدن آلل هاي نامطلوب و كاهش پراكنش ژنتيكي است . تكنيك هاي ژنتيك مولكولي ، شناخت ساختمان و شيوه عمل ژنها را ممكن مي سازند . استفاده از اطلاعات نه تنها به كاهش عوارض نامطلوب كمك ميكند بلكه امكان انتخاب دقيق تر و دستيابي به پاسخ انتخابي سريع تر را نيز ممكن مي سازد . ژن ‏‎PEPCK-M‎‏ به دليل نقش كليدي آن در سنتز گلوكز به عنوان يك ژن كانديد براي صفات توليدي پيشنهاد شده است . نتايج آزمايش هاي پيشين روي نژاد لگهورن تخمگذار ‏‎(Leghorn)‎‏ نشان مي دهدكه بعضي از واريانت هاي اين ژن با اولين سن تخمگذاري همبستگي نشان ميدهند . هدف از اين طرح بررسي پلي مورفيسم در ژن ‏‎PEPCK-M‎‏ در ماكيان بومي فارس و رابطه آن با صفات توليدي است كه از نظر اقتصادي مهم هستند . دراين تحقيق از 100 نمونه تصادفي جمعيت مرغ بومي ايستگاه مطالعاتي شمس آباد فارس استفاده شد . مراحل عملي اجراي طرح شامل تهيه نمونه خون ، استخراج و تخليص ‏‎DNA‎‏ ، طراحي وتهيه پرايمرهاي لازم ، تكثير ‏‎DNA‎‏ با استفاده از تكنيك ‏‎PCR‎‏ و الكتروفورز و تعيين ‏‎RFLP‎‏ بود . پرندگان مورد نظر بر اساس ژنوتيپ در سه گروه قرار داده شدند . همچنين از ركوردهاي ثبت شده تعداد تخم مرغ ، وزن تخم مرغ ، وزن بدن و سن بلوغ جنسي نسل هشتم براي تخمين ارزش هاي اين صفات استفاده شد . اين ارزش ها با روش بهترين پيش بيني نااريب خطي ‏‎(BLUP)‎‏ بر اساس مدل حيواني با ماتريس خويشاوندي و به كمك معادلات مختلط ‏‎(MME)‎‏ محاسبه شدند .


کد مطلب: 1545

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcg.t9qrak9nnpr4a.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net