معاون بهبود توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي گفت: پيش‌بيني توزيع به موقع نهاده‌ها و ذخيره لازم صورت گرفته و قيمت نهاده‌ها و محصولات دامي نيز با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها افزايش نمي‌بابد.