موسسه اطلاعات مرغداری 1 شهريور 1393 ساعت 12:18 http://infopoultry.net/vdcj.oehfuqetosfzu.html -------------------------------------------------- عنوان : مقایسه اثرات پری‌بیوتیک‌های تجاری(ساف مانان،Bio-MOS وفرمکتو)بر عملکرد،صفات کیفی تخم‌مرغ و تیتر آنتی بادی آنفولانزاونیوکاسل درمرغ‌ تخم گذار -------------------------------------------------- نویسندگان محمد شهیر؛ مریم شریفی؛ امید افسریان ؛ سید سعید موسوی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان–ایران متن : زمینه مطالعه: به منظور بررسی اثرات منابع مختلف پری‌بیوتیک بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار این مطالعه انجام شده است.‌ ‌هدف:‌ ‌هدف از این مطالعه، مقایسه اثرات پری‌بیوتیک‌های تجاری بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و تیتر آنتی‌بادی آنفولانزا و نیوکاسل در مرغ‌های تخم‌گذار بوده است. روش کار:‌ ‌این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار، شامل تیمار 1) جیره شاهد (فاقد پری‌بیوتیک)؛ تیمار 2) جیره شاهد+پری‌بیوتیک ساف‌مانان؛ تیمار 3) جیره شاهد+پری‌بیوتیک ‌ Bio-MOS‌ و تیمار 4) جیره شاهد+پری بیوتیک فرمکتو، و با 5 تکرار و نیز 12 قطعه مرغ در هر تکرار و در مجموع با 240 قطعه مرغ تخم گذار سویه‌ی ( LSLتخم سفید) به مدت 11 هفته از سن 33 الی 44 هفتگی، انجام گردید. نتایج:‌ ‌نتایج نشان داد که افزودن پری‌بیوتیک به جیره غذایی مرغ‌های تخم‌گذار تأثیر معنی‌داری بر خوراک مصرفی، درصد تولید و ضریب تبدیل غذایی نـداشـت. در حـالـی که استفاده از پری‌بیوتیک در جیره غذایی میانگین وزن تخم‌مرغ و توده تخم‌مرغ را نسبت به گروه شاهد، به طور معنی‌داری (05/0‌p