موسسه اطلاعات مرغداری 11 شهريور 1393 ساعت 20:18 http://infopoultry.net/vdch.wnwt23nxmftd2.html -------------------------------------------------- عنوان : مروری جامع بر سندرم تنفسی خاورمیانه -------------------------------------------------- دکتر آرش قلیانچی لنگرودی , دکتر حمیده نجفی , استادیار گروه میکروبیولوژی و ایمنی شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران , دستیار تخصصی ویروس شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران متن : مقاله مروری جامع بر سندرم تنفسی خاورمیانه را میتوانید از لینک زیر دانلود نمایید .مروری جامع بر سندرم تنفسی خاورمیانه