موسسه اطلاعات مرغداری 24 شهريور 1395 ساعت 8:53 http://infopoultry.net/vdcfmxdy.w6dyyagiiw.html -------------------------------------------------- عنوان : تاثيرات تزريق داخل تخم مرغي هورمون تيروکسين و استفاده از مکمل آرژنين در جيره غذايي بر عملکرد و مقاومت جوجه هاي گوشتي به سرما -------------------------------------------------- افسريان اميد, شهير محمدحسين, لطف الهيان هوشنگ, حسيني عبداله, موسوي ناصر, اخلاقي امير متن : چکیده: تاثير تزريق داخل تخم مرغي هورمون تيروکسين و استفاده از مکمل آرژنين در جيره غذايي بر عملکرد و مقاومت جوجه هاي گوشتي به سرما، در دو آزمايش بررسي شد. در آزمايش اول، 2400 عدد تخم مرغ بارور آرين به طور تصادفي بين چهار گروه آزمايشي، کنترل مثبت (فرو بردن سوزن به داخل تخم مرغ)، کنترل منفي (عدم تزريق)، تزريق آب مقطر، و تزريق هورمون تيروکسين تقسيم شد. در آزمايش دوم پس از خروج جوجه ها از تخم، 240 قطعه جوجه نر گوشتي از تيمارهاي کنترل مثبت و تزريق هورمون تيروکسين، انتخاب و در قالب طرح پايه کاملا تصادفي و به روش فاکتوريل 2×2 با دو سطح تزريق (عدم تزريق و تزريق 65 نانوگرم هورمون تيروکسين) و دو جيره (بدون مکمل آرژنين و افزودن 5 کيلوگرم آرژنين در تن خوراک) مطالعه شدند. براي القاي آسيت، تمام جوجه ها از 14 روزگي تا پايان دوره پرورش در دماي 15 درجه سانتي گراد قرار گرفتند. تزريق داخل تخم مرغي هورمون تيروکسين، تعداد جوجه درجه دو و وزن کيسه زرده را در مقايسه با گروه شاهد، به طور معني دار کاهش داد (P