موسسه اطلاعات مرغداری 10 تير 1393 ساعت 10:28 http://infopoultry.net/vdcd.j0n2yt0xsa26y.html -------------------------------------------------- عنوان : مطالعه تجربي پاتوژنيسيته 3 جدايه كم خوني عفوني طيور در ايران -------------------------------------------------- متن : بمنظور ارزيابي بيماريزايي 3 تيپ ويروس جدا شده از بيماري كم خوني طيور اين مطالعه در پنج گروه تجربي انجام گرفت. پس از تيتر كردن سه جدايه ويروسي به30 جوجه يكروزه SPF بطور تجربي داخل عضلاني تلقيح (10 جوجه براي هر گروه) گرديد و دو گروه ديگر جوجه ها بعنوان كنترل (واكسن زنده و آب نمك تلقيح گرديد) در نظر گرفته شد. در خلال مطالعه جوجه ها علائم ژوليدگي پرها افسردگي و كاهش وزن را نشان دادند. پس از 18روزخونگيري و وزن آنها اندازه گيري شده و سپس كشتار گرديد و با استفاده از روش سرمي در تست اليزا وجود آنتي بادي عليه كم خوني ويروسي طيور در 3 گروه مشاهده گرديد در حاليكه در گروه كنترل فاقد آن بود. ميزان هماتوكريت در گروهها پائينتر از حالت طبيعي بود. در خلال آزمايش تعداد 3 جوجه در هر گروه تلف شدند. در كالبد گشائي بافتهاي تيموس و بورس شديدا آتروفي بودند . مغز استخوان زرد و پريده رنگ ديده شد. بررسي آسيب شناسي در مغز استخوان آپلازي و خالي شدن نسج از گلبولهاي قرمز و سلولهاي مييلوئيد و جايگزين شدن توسط بافت چربي مشهود بود. آتروفي و خالي شدن سلولها در بافتهاي تيموس بورس و مغز استخوان از نظر آماري حاكي از اختلاف معني داري در مقابل كنترل بود P