شعبان شيرالي، هدايت الله روشنفكر ، علي آقائي

بررسي اثر بي كربنات سديم، كلريد آمونيم و كلريد پتاسيم بر عملكرد جوجه هاي گوشتي تحت تنش حرارتي

18 تير 1390 ساعت 20:37


محدوده دمايي 18 تا 21 درجه سانتي گراد مناسب ترين دامنه حرارتي براي مرغ ها مي باشد و اگر دما از 24 درجه سانتي گراد عبور كند زندگي آنها تحت تاثير استرس گرمايي قرار مي گيرد (11). آزمايشي با 224 قطعه جوجه گوشتي سويه آرين از سن 7 تا 49 روزگي در قالب طرح كاملاً تصادفي با 7 تيمار و 4 تكرار (8 قطعه جوجه براي هر تكرار) براي مشخص نمودن اثر سه ماده شيميايي بي كربنات سديم، كلريد آمونيم و كلريد پتاسيم در دو سطح 1/0 و 3/0 درصد و تيمار شاهد اجرا گرديد. نتايج نشان داد كه اثر تيمارها بر وزن (01/0 P) و ضريب تبديل (05/0 P) معني دار بود، اما بر مصرف غذا اثر معني داري نداشت (05/0


کد مطلب: 4868

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdch.-nkt23n66ftd2.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net