مهدي شكوهمند، محمد علي امامي ميبدي، ناصرامام جمعه كاشان

بررسي اثر سويه و جنس روي عملكرد اقتصاد ي سه سويه بلد رچين ژاپني

28 مهر 1390 ساعت 23:07


ر اين تحقيق صفات وزن بد ن د ر زمان تولد و سنين 14، 28، 42 و 49 روزگي، سن بلوغ جنسي، بازد ه لاشه و ميانگين افزايش وزن روزانه د ر سه سويه بلد رچين ژاپني (وحشي، سياه و سفيد ) مقايسه شد . 51 پرند ه ماد ه و 51 پرند ه نر از هر سويه بصورت تصاد في از بين گله موجود انتخاب و تخم هاي توليد ي آن ها براي مد ت د و هفته جمع آوري شد . اختلاف بين ميانگين حد اقل مربعات وزن بد ن د ر سه سويه د ر همه سنين به استثناي وزن تولد معني د ار بود (001/0>p)، ولي ميانگين د رصد بازد ه لاشه د ر سه سويه تفاوت معني د اري ند اشت. سن بلوغ جنسي ماد ه ها، د ر سويه وحشي بيشتر ازد و سويه د يگر بود (46 روز د ر مقايسه با 42 روز).تفاوت افزايش وزن روزانه بين سويه ها د ر سنين مختلف به استثناي سنين 1 تا 14 و 42 تا 49 روزگي معني د ار بود (05/0>p). نتايج اين تحقيق نشان د اد كه سويه وحشي د اراي بيشترين عملكرد د ر بين سويه هاي مورد مطالعه مي باشد .


کد مطلب: 5478

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcf.edtiw6djcgiaw.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net