سودابه مرادي، مجتبي زاغري، محمود شيوازاد، رحيم عصفوري، محسن مردي

اثر افزايش تعداد دفعات خوراك دهي بر عملكرد مرغ هاي مادر گوشتي

4 فروردين 1391 ساعت 15:56


اين آزمايش به منظور بررسي اثرات افزايش تعداد وعده هاي خوراك دهي به 2 يا 3 وعده در روز بر عملكرد مرغ هاي مادر گوشتي در دوره توليد از سن 24 تا 38 هفتگي اجرا گرديد. آزمايش در قالب طرح كاملاً تصادفي با سه تيمار آزمايشي يك، دو و سه بار خوراك دهي در روز با 4 تكرار انجام شد. مقدار خوراك مصرفي در روز در همه گروه هاي آزمايشي يكسان در نظر گرفته شد. گروه يكبار خوراكدهي، كل خوراك مورد نياز خود را در يك وعده در ساعت''6:15 صبح دريافت كردند. گروه دو بار خوراك دهي، خوراك را در دو وعده غذايي در روز در ساعت ''6:15 صبح و ''12:15 ظهر دريافت كردند. گروه سه بار خوراك دهي، كل خوراك مصرفي را در سه وعده غذايي در روز در ساعت ''6:15 صبح، ساعت''12:15 ظهر و ''18:15 عصر دريافت كردند. خون گيري از مرغ ها در دو سن 32 و 38 هفتگي انجام شد. نتايج اين آزمايش نشان داد مرغ هايي كه خوراك خود را به صورت محدود و در 2 يا 3 وعده غذايي دريافت كردند، سرانه توليد تخم مرغ بالاتري در مقايسه با گروه كنترل در 13 هفته طول دوره آزمايش داشتند (1/67 و 2/67 در مقابل 2/62 تخم مرغ به ازاء هر مرغ در گروه كنترل، 01/0>P). افزايش تعداد وعده هاي خوراك دهي سبب افزايش معني دار وزن تخم مرغ در كل دوره آزمايش گرديد (01/0>P). رژيم هاي غذايي دو و سه بار خوراك دهي در روز موجب افزايش ميزان استراديول و كاهش سطح كلسترول، تري يدوتيرونين و گلوكز پلاسما گرديدند. به طور كلي، افزايش تعداد وعده هاي خوراك دهي به 2 يا 3 بار در روز مي تواند عملكرد توليد مثلي مرغ هاي مادر گوشتي را در شروع توليد تا بعد از اوج توليد بهبود ببخشد.


کد مطلب: 5817

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcc.sqpa2bq4mla82.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net