بررسي حاشيه بازاريابي گوشت مرغ با استفاده از مدل انتظارات عقلايي

رضا حيدري كمال آبادي ، ناصر شاهنوشي

28 مرداد 1391 ساعت 9:01

مجله تحقيقات اقتصاد كشاورزي، شماره 13، بهار 1391 ص 179


هدف از اين مطالعه، بررسي الگوي حاشيه بازاريابي خرده فروشي سرمزرعه گوشت مرغ با استفاده از الگوي انتظارات عقلايي ارائه شده توسط ولگنت(1985) بود. براي انجام اين مطالعه از داده هاي سري زماني ماهانه قيمت حقيقي خرده فروشي گوشت مرغ و قيمت حقيقي مرغ زنده در دوره ي زماني 89-1380 استفاده شد. نتايج حاصل از تخمين فرم كاهش يافته معادلات حاشيه بازاريابي گوشت مرغ نشان داد كه وقفه هاي قيمت مرغ زنده بيشترين تاثير را بر حاشيه بازاريابي گوشت مرغ دارند و متغيرهاي قيمت مرغ زنده با يك وقفه و سه وقفه باعث افزايش حاشيه بازاريابي و متغير قيمت مرغ زنده با دو وقفه موجب كاهش حاشيه بازاريابي مي شود. نتايج حاصل از تخمين فرم ساختاري نيز نشان داد كه نرخ تغيير موجودي انبار به ميزان فروش روي حاشيه بازاريابي گوشت مرغ تاثيرگذار است و نرخ بهره ي حقيقي اثري روي حاشيه بازاريابي گوشت مرغ ندارد. بنابراين براي كاهش نوسانات حاشيه بازاريابي مواد غذايي بايد اقدام به ايجاد انبارهاي مناسب و استاندارد نمود.


کد مطلب: 6517

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdca.6nik49nm05k14.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net