موسسه اطلاعات مرغداری 28 مهر 1396 ساعت 12:05 http://infopoultry.net/vdcjyiev.uqevtzsffu.html -------------------------------------------------- عنوان : اثر افزودن خوراکی عصاره پوست انار و آنتی ‏اکسیدان تجاری بر عملکرد، گوارش پذیری مواد غذایی، فلور میکروبی و تیترآنتی ‏بادی جوجه‏ های گوشتی -------------------------------------------------- محمد رضا رضوانی 1؛ شهرام رحیمی2 1بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 2دانش آموخته تغذیه دام، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران متن : چکیده استفاده ازآنتی‏اکسیدان‏های تجاری در جیره‏ جوجه‏ های گوشتی دارای چربی به دلیل سرطان‏ زا بودن، تورم جگر و تغییر در فعالیت آنزیم‏ ها محدود شده است. جایگزین‌های گیاهی دارای خواص آنتی‏ اکسیدانی و ضدمیکروبی،با افزایش خوش خوراکی، بهبود عملکرد دستگاه گوارش و بهبود در سیستم ایمنی سبب بهبود عملکرد پرندگان شده‏ اند. هدف: بررسی اثر افزودن عصاره پوست انار به جیره‏ دارای روغن سویا بر عملکرد و تیتر آنتی‏ بادی جوجه‏ های گوشتی و مقایسه‏ عصاره پوست انار با آنتی ‏اکسیدان تجاری، هدف این آزمایش بود. روش‌کار: این پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل 2×2×2 با سه عامل عصاره پوست انار، آنتی ‏اکسیدان تجاری و روغن سویا بر پایه ‏ی طرح کاملاًً تصادفی انجام شد. سیصد و بیست قطعه جوجه گوشتی 11 روزه سویه راس 308 به طور تصادفی به هشت تیمار (دارای چهار تکرار و هر تکرار شامل ده پرنده).اختصاص داده شدند. داده ‏ها با رویه‏ GLM نرم افزار SAS واکاوی، و میانگین حداقل مربعات گروه‏ ها در سطح معنی‏ داری 5 ٪ مقایسه شدند. نتایج: روغن سویا سبب نا مطلوب شدن ضریب تبدیل خوراک در دوره‌ رشد و کل دوره شد و فلور میکروبی مضر دستگاه گوارش را افزایش داد. عصاره پوست انار موجب بهبود افزایش وزن روزانه و خوراک مصرفی در کل دوره شد ولی بر ضریب تبدیل خوراک اثری نداشت. عصاره پوست انار سبب بهبود گوارش پذیری مواد مغذی، فلور میکروبی مفید لاکتوباسیلوس و افزایش تیتر آنتی‏ بادی در 39 روزگی شد. آنتی‏ اکسیدان تجاری بر افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی روزانه، ضریب تبدیل خوراک و تیتر آنتی‏ بادی اثری نداشت و فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش را کاهش داد. نتیجه‌گیری‌نهایی: به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره پوست انار در جیره‌های با و بدون چربی می‏تواند با بهبود خوراک مصرفی روزانه، گوارش پذیری مواد غذایی، فلور میکروبی مفید و سیستم ایمنی، بدون اینکه تأثیر نامطلوبی بر ضریب تبدیل خوراک مصرفی داشته باشد، سبب افزایش وزن روزانه پرنده‌ها شود.