موسسه اطلاعات مرغداری 26 مهر 1393 ساعت 18:56 http://infopoultry.net/vdci.qa3ct1a5vbc2t.html -------------------------------------------------- عنوان : اثر عصاره گياه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر عملکرد، پاسخ هاي ايمني سلولي و هومورال جوجه هاي گوشتي -------------------------------------------------- روستايي عليمهر محمد, قهرماني زهرائي باهر, حقيقيان رودسري محمود متن : چکیده :به منظور بررسي اثر عصاره سر خارگل بر عملکرد و پاسخ هاي ايمني، آزمايشي با 240 قطعه جوجه گوشتي يک روزه سويه کاپ با ميانگين وزن 44.6 گرم انجام شد. اثر عصاره سرخارگل حاوي 2.99mg/ml اسيد کافئيک در مقادير صفر E0 (شاهد)، (E0.5) 0.5، (E1) 1، (E1.5) 1.5، (E2) 2 و (E2.5) 2.5 ميلي ليتر در ليتر آب آشاميدني به طور مستمر از روز 6 تا 42 مورد بررسي قرار گرفت. ارزيابي پاسخ هاي ايمني سلولي به کمک تزريق داخل پوستي فيتوهماگلوتينين (PHA-P) در چين پوستي بال و اندازه گيري ضخامت پوست بعد از 24 و 48 ساعت انجام شد. ارزيابي پاسخ هاي ايمني هومورال با استفاده از تزريق عضلاني محلول 25% گلبول قرمز گوسفند (SRBC) و تعيين عيار پادتن IgG و IgM ضد گلبول قرمز گوسفند از طريق آزمايش هماگلوتيناسيون انجام شد. نتايج نشان داد مصرف 1 ميلي ليتر عصاره سر خارگل و بيشتر، سبب بهبود افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل مي شود (P