موسسه اطلاعات مرغداری 22 مهر 1394 ساعت 18:28 http://infopoultry.net/vdchmznz.23nvzdftt2.html -------------------------------------------------- عنوان : تاثير منبع چربي و نوع افزودني بر عملكرد، صفات توليدي و ريخت شناسي روده جوجه هاي گوشتي -------------------------------------------------- داريوش خادمي شورمستي ، فريد شريعتمداري ، محمد امير كريمي ترشيزي ، هوشنگ لطف اللهيان متن : تاثير منبع چربي و نوع افزودني بر عملكرد و شاخص هاي ريخت شناسي روده جوجه هاي گوشتي آميخته تجاري آرين در آزمايش فاكتوريال 32 با دو منبع چربي (كلزا و تخم كدو) و سه نوع افزودني (بدون افزودني، 1/0 گرم در كيلوگرم باكتوسل، و 15/0 گرم در كيلوگرم ويرجينامايسين) در قالب طرح كاملاً تصادفي با شش تيمار و چهار تكرار و 20 قطعه جوجه در هر تكرار به مدت 42 روز بررسي شد. اثر منبع چربي، افزودني ها و نيز تاثيرات متقابل منبع چربيافزودني بر عملكرد معني دار نبود. پروبيوتيك موجب كاهش عمق كريپت و افزايش نسبت ارتفاع پرز به عمق كريپت در ژوژنوم و ايلئوم شد (01/0P