موسسه اطلاعات مرغداری 14 دی 1392 ساعت 16:20 http://infopoultry.net/vdcb.9bwurhbwsiupr.html -------------------------------------------------- عنوان : ارزيابي اثرات سطوح مختلف پروتئين خام بر قابليت جوجه درآوري، وزن جوجه و پاسخ هاي ايمني مرغان بومي خراسان -------------------------------------------------- عليرضا حسابي نامقي، سميه شربت دار متن : اين آزمايش به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف پروتئين خام جيره غذايي بر عملكرد توليد مثلي و پاسخ هاي ايمني مرغان بومي با استفاده از 300 قطعه مرغ بومي در ايستگاه خراسان رضوي و در قالب طرح كاملاً تصادفي با 6 تيمار، 5 تكرار و 10 مرغ در هر تكرار از سن 26 الي 50 هفتگي انجام شد. تيمارها بر پايه ذرت، گندم، جو و كنجاله سويا، حاوي سطوح مختلف پروتئين خام شامل 5/17، 16، 5/14، 13، 5/11 و 10 (درصد جيره) بود. نتايج نشان داد كه وزن اوليه جوجه و نسبت وزن جوجه به تخم مرغ از شروع دوره تا سن 50 هفتگي با افزايش سطح پروتئين خام تا 16 درصد افزايش معني داري يافت و بعد از آن در سطح 5/17 درصد كاهش معني داري را نشان داد (05/0P