موسسه اطلاعات مرغداری 16 خرداد 1394 ساعت 20:34 http://infopoultry.net/vdcb.5b9urhbw8iupr.html -------------------------------------------------- عنوان : برآورد ميزان نياز آهن مرغ هاي مادر گوشتي در اواخر دوره توليد با استفاده از مدل هاي غيرخطي -------------------------------------------------- محمود عباسي ، مجتبي زاغري ، مهدي گنج خانلو متن : زمينه مطالعه: تاكنون تحقيقي در زمينه نياز آهن مرغ هاي مادر گوشتي انجام نشده است. هدف: آزمايش براي تعيين نياز آهن مرغ مادر گوشتي با استفاده از مدل هاي غير خطي انجام شد. روش كار: 48 قطعه مرغ مادر گوشتي( سويه كاب 500) به صورت انفرادي در قفس هاي گالوانيزه قرار گرفتند. مرغ ها مدت 3 هفته جهت تخليه ذخاير آهن تغذيه شدند. در 62 هفتگي، مرغ ها به صورت تصادفي به 4 تيمار ( ppm82 ،67،52 ،37 آهن) با 4 تكرار اختصاص يافتند. وزن بدن، توليد تخم مرغ و وزن تخم مرغ در طول 6 هفته آزمايش اندازه گيري شدند. نتايج: بر اساس نتايج حاصل از مدل خط شكسته ميزان نياز آهن براي صفات سرانه توليد تخم مرغ، وزن تخم مرغ، وزن توده تخم مرغ، ميزان آهن كبد، سرم، مغز استخوان، طحال و تخم مرغ به ترتيب ppm65، 62، 54، 72، 57، 63 و 64 بود. آهن مورد نياز برآورد شده با استفاده از مدل لوجستيك براي صفات ميزان آهن كبد، طحال، سرم خون و مغز استخوان به ترتيب ppm66، 53، 129 و 58 بود. مدل نمايي ميزان نياز آهن را براي صفات وزن تخم مرغ، ميزان آهن كبد، طحال، سرم خون و مغز استخوان به ترتيب ppm62، 96، 70، 73 و 111 برآورد كرد. بر اساس مدل تابعيت درجه دو نيز ميزان نياز آهن براي صفات سرانه توليد تخم مرغ، وزن تخم مرغ، ميزان آهن كبد، سرم، مغز استخوان، طحال و تخم مرغ به ترتيب ppm 65،66،71،220،51،70 و 62 بود. در ميان 4 مدل مورد استفاده، با توجه به پايين بودن واريانس بين نيازهاي برآوردي، مدل خط شكسته برآورد دقيق تري از نياز آهن داشت. نتيجه گيري نهايي: نياز آهن در مرغ هاي مادر گوشتي در اواخر دوره توليد بيش از ميزان توصيه شده (راهنماي پرورش كاب 500، ppm 55) است. کليدواژگان: مرغ مادر گوشتي، برآورد نياز، آهن، مدل هاي غيرخطي